ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                       

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ.Λ.Τ.ΣΚΙΑΘΟΥ

Τηλ. : 2427023702

EMAIL: limenikotameio1@nskiathos.gr

Σκιάθος : 19-5-2023

Αριθμ. Πρωτ.: 639

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκιάθου ανακοινώνει προς όλους τους ενδιαφερόμενους για απόκτηση άδειας ασκήσεως υπαιθρίου εμπορίου (στάσιμου) στη χερσαία ζώνη λιμένος αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ. Σκιάθου, σύμφωνα με:

 1. Τον Ν.3852/2010 [Α’ 87] Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 2. Τον Ν.3463/2006 [Α’ 114] Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
 3. Το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του αιγιαλού και παραλίας, το οποίο έχει καθοριστεί με το Ν.2971/2001 [Α’ 285] Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις, όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει.
 4. Την Εγκύκλιο 8321.6/01/12-03-2012 ΓΓΛΛΠ/ΔΟΛΕΛ – Οδηγίες για την εκμετάλλευση της Ζώνης Λιμένα στα πλαίσια Παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης των χώρων αυτής.
 5. Το Ν.2323/95 [Α’ 145] Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις.
 6. Την ΚΥΑ: 3131/17/96/28-02-1997 [Β’ 178] Χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου [στάσιμου και πλανόδιου] εμπορίου στους χερσαίους χώρους τοπικής αρμοδιότητας Οργανισμών Λιμένα, Λιμενικών Ταμείων και ΕΟΤ, καθώς και επί πλοίων – Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στους ίδιους χερσαίους χώρους και επί μόνιμα αγκυροβολημένων πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων.
 7. Τον Ν.4497/2017 όπως αυτός ισχύει με τις τροποποιήσεις με τους Ν.4541/2018 & Ν.4605/2019.
 8. Το Ν.2575/1998 [Α’ 23] Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
 9. Την ΚΥΑ.1068137/4683/Β0010/1998 [Δ’ 473] Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού, παλαιού αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στην παραλία λιμένος Σκιάθου νομού Μαγνησίας, όπως έχει τροποποιηθεί και (ΦΕΚ 857/Δ,ΦΕΚ 1112/Δ) ισχύει σήμερα.
 10. Τον Κώδικα ISPS Διεθνής Κώδικας για την Ασφάλεια των Πλοίων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων.
 11. Την υπ’ αριθμ: 20/2023 Απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Σκιάθου (ΑΔΑ: 6Ο3ΛΟΞΔ6-5Τ5) σχετικά με τον κανονισμό κοινοχρήστων χώρων εντός Λιμενικής Ζώνης Δ.Λ.Τ. Σκιάθου (σχέδιο κανονιστικής απόφασης)
 12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. : 28589/12-4-2023 (ΑΔΑ: 6Ψ6ΟΟΡ10-346) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας / Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Μαγνησίας (έλεγχος νομιμότητας της 20/2023 απόφασης του Δ.Σ.)
 13. Την υπ΄αριθμ. 21/2023 απόφαση Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Σ. σχετικά με την διαδικασία χορήγησης των αδειών(ΑΔΑ : Ρ7Χ2ΟΞΔ6-1ΚΔ)

Οι άδειες υπαίθριου εμπορίου στους χερσαίους χώρους Οργανισμών Λιμένα, Λιμενικών Ταμείων και του Ε.Ο.Τ. θα χορηγούνται, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις έκδοσης των αδειών, κατά προτίμηση έναντι όλων των άλλων ενδιαφερομένων:

α. σε αναπήρους ή θύματα πολέμου, του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1044/71, όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 1043/80, οι οποίοι δεν έχουν τύχει αποκαταστάσεως.

β. σε αναπήρους ή θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/44.

γ. σε αναπήρους ή θύματα πολέμου αμάχου πληθυσμού των Ν. 812/43 και Ν. 1512/50.

δ. σε αναπήρους με ποσοστό άνω του 50%, των οποίων η αναπηρία δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα και

ε. σε πολύτεκνους.

Η κάλυψη των υπολοίπων θέσεων προτείνει να γίνει με α/α πρωτοκόλλου των αιτήσεων των ενδιαφερομένων  που θα συνοδεύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά θα  αναφέρονται στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ η οποία θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και  στην ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ.Σ. info@skiathosport.gr και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Με  ημερομηνία έναρξης  την Τρίτη  23 Μαΐου 2023  και από ώρα 09:00 έως 15:00 τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και την ημερομηνία και ώρα λήξης της μπορούν :

οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά (ο πλήρης φάκελος των ενδιαφερομένων) που απαιτούνται μπορούν να υποβληθούν:

α) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Υπηρεσίας limenikotameio1@nskiathos.gr  και

β) στο γραφείο πρωτοκόλλου της υπηρεσίας του ΔΛΤ

όπου θα πρωτοκολληθούν και θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας βάσει αυτού.

Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηση από ενδιαφερόμενο που είναι οφειλέτης του Λιμενικού Ταμείου αυτή δεν γίνεται δεκτή και ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται από τη διαδικασία.

Η εξόφληση του ποσού από τον ενδιαφερόμενο πραγματοποιείται στον τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί το ΔΛΤΣ στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. Κατόπιν αυτού και εφόσον προσκομιστεί αντίγραφο του Δελτίου Κατάθεσης καθώς και αντίγραφο εξόφλησης υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο θα προχωρεί σε έκδοση της Άδειας Χρήσεως Χώρου στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα. Σε περίπτωση μη καταβολής δεν επιτρέπεται έκδοση άδειας παραχώρησης και θα ενημερώνεται η Λιμενική Αρχή.

Δικαιολογητικά σε μεταγενέστερο χρόνο των αιτήσεων δεν θα γίνονται δεκτά από την Υπηρεσία καθότι θα πρωτοκολλούνται οι αιτήσεις και θα αναγράφεται ο αριθμός των επισυναπτόμενων εγγράφων.

Η λήξη της προθεσμίας αποστολής των αιτήσεων με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά είναι  την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 και ώρα 12:00 π.μ.

Τα δικαιολογητικά  που θα υποβληθούν στην υπηρεσία του ν.π.δ.δ.  αριθμημένα όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω:

α. αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία θα περιέχονται πλήρη στοιχεία της ταυτότητας αυτού και του αναπληρωτή του εφόσον συντρέχει περίπτωση, για την παραχώρηση χώρου εφόσον πρόκειται για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο

α1. αίτηση του ενδιαφερόμενου για  τη χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίο

υ σε χερσαίο χώρο τοπικής αρμοδιότητας των οικείων Οργανισμών Λιμένων, Λιμενικών Ταμείων και του Ε.Ο.Τ.

Στην αίτηση θα περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία για:

(1) το συγκεκριμένο χώρο εγκατάστασής του και την έκταση αυτού, εφόσον πρόκειται για στάσιμο εμπόριο,

(2)  τα συγκεκριμένα είδη ή υπηρεσίες που θα αποτελούν το αντικείμενο της δραστηριότητας του κατόχου,

(3) το συγκεκριμένο μέσο καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που τυχόν χρησιμοποιείται.

β. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του.

γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου πρόσφατης έκδοσης (όχι πέραν του τριμήνου) από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για τα αδικήματα τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 (α) του άρθρου 2 Κ.Υ.Α. Φ3131/17/96/1997 (ΦΕΚ 178/Β/12-3-1997)

δ. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής πρόσφατης έκδοσης (όχι πέραν του τριμήνου) ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι έστω και για ένα από τα αδικήματα τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 της Κ.Υ.Α. Φ3131/17/96/1997 (ΦΕΚ 178/Β/12-3-1997)

ε. Έγγραφη συναίνεση της οικείας Λιμενικής Αρχής για τη χορήγηση της άδειας και την παραχώρηση του αιτούμενου χώρου επί υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου, εφόσον πρόκειται για χερσαίους χώρους διακίνησης επιβατών και οχημάτων με επιβατηγά (Ε/Γ) και επιβατηγά – οχηματαγωγά (Ε/Γ – Ο/Γ) διεθνών πλόων ή που εκτελούν κύριες ή δευτερεύουσες ή τοπικές δρομολογιακές γραμμές.

στ. Φωτοαντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας του τυχόν οχήματος που θα χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης πλανοδίου δραστηριότητας και της άδειας ικανότητας του οδηγού.

η. Εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων και ποτών, φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας και βεβαίωση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας (Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος) στην οποία θα φαίνεται ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει τα απαραίτητα για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας μέσα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία.

θ. Σε περίπτωση προσωρινής αναπλήρωσης βεβαίωση του Δήμου ή της Κοινότητας που θα αποδεικνύει τη συγγένεια με το αναπληρούμενο.

ι. Σε περίπτωση μόνιμης αναπλήρωσης του δικαιούχου, πιστοποιητικό της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας περί της αναπηρίας αυτού, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 7 της παρούσας.

Μετά την εξέταση των αιτημάτων των ενδιαφερομένων το Δ.Λ.Τ. Σκιάθου χορηγεί σε όσους προτίθεται να εκδώσει άδεια, κατάλληλο αποδεικτικό μέσο (π.χ. αντίγραφο εγκριτικής απόφασης ή τυχόν καταρτισθέντος συμφωνητικού) με τη χρήση του οποίου ο ενδιαφερόμενος εφοδιάζεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και προσκομίζει στο Δ.Λ.Τ.Σκιάθου προκειμένου να εκδώσει την άδεια υπαίθριου εμπορίου τα εξής:

α. Αντίγραφο της άδειας άσκησης επιτηδεύματος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ).

β. Αποδεικτικό είσπραξης της οικείας ΔΟΥ για την καταβολή του προβλεπόμενου φόρου.

γ. Πιστοποιητικό εγγραφής του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα.

δ.  Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει απαρέγκλιτα να συμμορφωθούν με τα προβλεπόμενα των ανωτέρω αποφάσεων του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Σ., σε διαφορετική περίπτωση εκπίπτει η άδεια παραχώρησης χώρου.

Σε περίπτωση ελέγχου από την αρμόδια Υπηρεσία αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε ασυμφωνία με το προαναφερόμενο αυτομάτως ανακαλείται η άδεια και παραχωρείται σε επιλαχόν πρόσωπο αν προκύπτει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

    ΑΝΤΩΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Leave Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.