ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ logo

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

50

  Σκιάθος : 27-5-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 464

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ.Λ.Τ.ΣΚΙΑΘΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τηλ. : 2427023702

EMAIL: d.l.t.skiathos@hotmail.gr

Πληρ.: ΣΤΥΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκιάθου ανακοινώνει προς όλους τους ενδιαφερόμενους για απόκτηση άδειας ασκήσεως υπαιθρίου εμπορίου (στάσιμου) στη χερσαία ζώνη λιμένος αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ. Σκιάθου, σύμφωνα με:

  1. την Κ.Υ.Α. αριθ. Φ. 3131/17/96/1997
  2. Την απόφαση 17/2022 (ΑΔΑ 96ΛΞΟΞΔ6-ΛΓ5) του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου, με θέμα «Καθορισμός Ζωνών Αντικειμενικών Αξιών για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης στους χώρους ευθύνης του ΔΛΤΣ (χώρων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου) οικ. έτους 2022»
  3. Την υπ΄αριθμ. πρωτ.: 81168/4-5-22 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδος περί ελέγχου νομιμότητας της 17/2022 απόφασης Δ.Σ. (ΑΔΑ : ΨΚΩ8ΟΡ10-ΨΕ5)
  4.  Την απόφαση 56/2021 του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου, η οποία εγκρίθηκε με την αρ 239928/2021(ΑΔΑ ΩΜΨ1ΟΡ10-ΘΤΓ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας  με θέμα «Καθορισμός τελών  χρηματικών ανταλλαγμάτων για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Σκιάθου για το έτος 2022»
  5. την υπ΄αριθμ. 32/2022 απόφαση Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Σ. σχετικά με την διαδικασία χορήγησης των αδειών(ΑΔΑ : 62Ν5ΟΞΔ6-ΝΒΘ)

Οι άδειες υπαίθριου εμπορίου στους χερσαίους χώρους Οργανισμών Λιμένα, Λιμενικών Ταμείων και του Ε.Ο.Τ. θα χορηγούνται, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις έκδοσης των αδειών, κατά προτίμηση έναντι όλων των άλλων ενδιαφερομένων:

α. σε αναπήρους ή θύματα πολέμου, του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1044/71, όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 1043/80, οι οποίοι δεν έχουν τύχει αποκαταστάσεως.

β. σε αναπήρους ή θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/44.

γ. σε αναπήρους ή θύματα πολέμου αμάχου πληθυσμού των Ν. 812/43 και Ν. 1512/50.

δ. σε αναπήρους με ποσοστό άνω του 50%, των οποίων η αναπηρία δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα και

ε. σε πολύτεκνους.

Η κάλυψη των υπολοίπων θέσεων θα γίνει με α/α πρωτοκόλλου των αιτήσεων των ενδιαφερομένων  που θα συνοδεύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα η οποία θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και  στην ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ.Σ. info@skiathosport.gr και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Με  ημερομηνία έναρξης  την Τρίτη  31 Μαΐου 2022  και από ώρα 09:00 έως 15:00 τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και την ημερομηνία και ώρα λήξης της μπορούν :

να αποστέλλουν τις αιτήσεις με τα απαραίτητα με ποινή αποκλεισμού συνημμένα δικαιολογητικά (ο πλήρης φάκελος των ενδιαφερομένων) που απαιτούνται αποκλειστικά και μόνο μέσω e mail ήτοι στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Υπηρεσίας d.l.t.skiathos@hotmail.gr, όπου θα πρωτοκολληθούν και θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας βάσει αυτού τόσο την κάλυψη των θέσεων όσο και για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε ενδιαφερόμενος ξεκινώντας από αριστερά προς δεξιά, όπως βλέπουμε το δημοτικό πάρκο.

Δικαιολογητικά σε μεταγενέστερο χρόνο των αιτήσεων δεν θα γίνονται δεκτά από την Υπηρεσία καθότι θα πρωτοκολλούνται οι αιτήσεις και θα αναγράφεται ο αριθμός των επισυναπτόμενων εγγράφων.

Η λήξη της προθεσμίας αποστολής των αιτήσεων με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά είναι  την Παρασκευή 3 Ιουνίου και ώρα 12:00 π.μ.

Τα δικαιολογητικά  θα αποσταλούν αριθμημένα όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω:

α. αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία θα περιέχονται πλήρη στοιχεία της ταυτότητας αυτού και του αναπληρωτή του εφόσον συντρέχει περίπτωση, για την παραχώρηση χώρου εφόσον πρόκειται για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο

α1. αίτηση του ενδιαφερόμενου για  τη χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου σε χερσαίο χώρο τοπικής αρμοδιότητας των οικείων Οργανισμών Λιμένων, Λιμενικών Ταμείων και του Ε.Ο.Τ.

Στην αίτηση θα περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία για:

(1) το συγκεκριμένο χώρο εγκατάστασής του και την έκταση αυτού, εφόσον πρόκειται για στάσιμο εμπόριο,

(2)  τα συγκεκριμένα είδη ή υπηρεσίες που θα αποτελούν το αντικείμενο της δραστηριότητας του κατόχου,

(3) το συγκεκριμένο μέσο καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που τυχόν χρησιμοποιείται.

β. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του.

γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου πρόσφατης έκδοσης (όχι πέραν του τριμήνου) από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για τα αδικήματα τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 (α) του άρθρου 2 Κ.Υ.Α. Φ3131/17/96/1997 (ΦΕΚ 178/Β/12-3-1997)

δ. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής πρόσφατης έκδοσης (όχι πέραν του τριμήνου) ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι έστω και για ένα από τα αδικήματα τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 της Κ.Υ.Α. Φ3131/17/96/1997 (ΦΕΚ 178/Β/12-3-1997)

ε. Έγγραφη συναίνεση της οικείας Λιμενικής Αρχής για τη χορήγηση της άδειας και την παραχώρηση του αιτούμενου χώρου επί υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου, εφόσον πρόκειται για χερσαίους χώρους διακίνησης επιβατών και οχημάτων με επιβατηγά (Ε/Γ) και επιβατηγά – οχηματαγωγά (Ε/Γ – Ο/Γ) διεθνών πλόων ή που εκτελούν κύριες ή δευτερεύουσες ή τοπικές δρομολογιακές γραμμές.

στ. Φωτοαντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας του τυχόν οχήματος που θα χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης πλανοδίου δραστηριότητας και της άδειας ικανότητας του οδηγού.

η. Εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων και ποτών, φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας και βεβαίωση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας (Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος) στην οποία θα φαίνεται ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει τα απαραίτητα για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας μέσα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία.

θ. Σε περίπτωση προσωρινής αναπλήρωσης βεβαίωση του Δήμου ή της Κοινότητας που θα αποδεικνύει τη συγγένεια με το αναπληρούμενο.

ι. Σε περίπτωση μόνιμης αναπλήρωσης του δικαιούχου, πιστοποιητικό της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας περί της αναπηρίας αυτού, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 7 της παρούσας.

Μετά την εξέταση των αιτημάτων των ενδιαφερομένων το Δ.Λ.Τ. Σκιάθου χορηγεί σε όσους προτίθεται να εκδώσει άδεια, κατάλληλο αποδεικτικό μέσο (π.χ. αντίγραφο εγκριτικής απόφασης ή τυχόν καταρτισθέντος συμφωνητικού) με τη χρήση του οποίου ο ενδιαφερόμενος εφοδιάζεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και προσκομίζει στο Δ.Λ.Τ.Σκιάθου προκειμένου να εκδώσει την άδεια υπαίθριου εμπορίου τα εξής:

α. Αντίγραφο της άδειας άσκησης επιτηδεύματος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ).

β. Αποδεικτικό είσπραξης της οικείας ΔΟΥ για την καταβολή του προβλεπόμενου φόρου.

γ. Πιστοποιητικό εγγραφής του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα.

δ.  Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες

Μετά την πάροδο της ως άνω ημερομηνίας λήξης καμία αίτηση ή δικαιολογητικό δεν θα γίνονται δεκτά.

Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηση από ενδιαφερόμενο που είναι οφειλέτης του Λιμενικού Ταμείου αυτή δεν γίνεται δεκτή και ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται από τη διαδικασία.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει απαρέγκλιτα να συμμορφωθούν με τα προβλεπόμενα των ανωτέρω αποφάσεων του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Σ., σε διαφορετική περίπτωση εκπίπτει η άδεια παραχώρησης χώρου.

Σε περίπτωση ελέγχου από την αρμόδια Υπηρεσία αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε ασυμφωνία με το προαναφερόμενο αυτομάτως ανακαλείται η άδεια και παραχωρείται σε επιλαχόν πρόσωπο αν προκύπτει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

    ΑΝΤΩΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Leave Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.